Vyhláška

Město Blansko Obecně závazná vyhláška č. 5/2004 o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně na území města Blanska

Článek 6 
Pobyt chovaných zvířat na veřejných prostranstvích

1.Pobyt psů a jiných chovaných zvířat je na veřejných prostranstvích možný vyjma dětských hřišť, pískovišť, hřbitovů, koupališť, rekreační oblasti Palava a všech veřejných prostranství označených zákazem vstupu zvířat.

2.Při pobytu psů a jiných chovaných zvířat na veřejných prostranstvích je povinna osoba, která v té době zvíře doprovází, zajistit vhodnými prostředky (např. vodítky a náhubky) kontrolu nad doprovázeným zvířetem tak, aby nemohlo dojít k újmě na zdraví osob a k poškození cizího majetku.

3.Volný pobyt psů a jiných chovaných zvířat je na veřejných prostranstvích zakázán s výjimkou k tomu určených veřejných prostranství (např. cvičiště, předváděcí plochy při přehlídkách), kde je volný pohyb psů a jiných chovaných zvířat povolen příslušným provozním řádem.

4.Psy a jiná chovaná zvířata je zakázáno koupat v kašnách, koupalištích a obdobných vodních nádržích. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 8. 7. 2004

8.3.2006 v rubrice: Psi v Blansku Autor: Kamil
 
Aktualizace: článek: 10.4.08, galerie: 10.4.08, komentář: 6.3.08